Sorteig

Piaggio Liberty

125 S5

Per tots els nostres clients amb la compra de 100 € iva inclòs

QUADRE DE CONTROL AMB DISPLAY LCD
MOTOR I-GET REFRIGERAT PER
AIRE AMB INJECCIÓ ELECTRÒNICA
I 3 VÀLVULES
ABS
COMPARTIMENT SOTA EL SEIENT
PER GUARDAR UN CASC JET AMB
VISERA I GUANTERA DAVANTERA PER
A PETITS OBJECTES
SEIENT BAIX I REPOSAPEUS DE
PASSATGERS EXTRAÏBLES PER A UNA MAJOR
COMODITAT

1- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ
L’Empresa TARRÒS, PINTURES I DECORACIÓ, SL amb domicili a Bisbe Ruano, 11-13 de Lleida i identificada amb CIF B25382284, organitza el sorteig (d’ara endavant, “la Promoció”) d’àmbit local amb la finalitat de premiar la fidelitat dels clients de la marca.

2- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS
Adquiriran la condició de Participants tots aquells clients que efectuïn una compra mínima de 100 euros amb iva inclòs en qualsevol dels centres Tarrós Pintures i Decoració S,L. per a això, en el moment d’efectuar la compra, el client emplenarà una papereta que li serà proporcionada pel personal de la botiga i que immediatament, en presència del Participant, serà introduïda en l’urna prevista a aquest efecte. Per cada 100€ amb iva inclòs de compra tindrà dret a una papereta. El dia de la data del sorteig, les urnes s’obriran en presència d’una persona, externa a l’empresa, que s’anunciarà abans de la data, s’ajuntarà en un únic recipient a la seu de Tarrós del carrer Bisbe Ruano, números 11-13 de Lleida, del qual, amb el mètode que garanteixi absoluta imparcialitat, s’extraurà una papereta designant-se GUANYADOR del sorteig a la persona les dades de la qual figurin en aquesta. Tot seguit es procedirà a l’extracció, seguint el mateix mètode, d’una segona papereta, a la qual se li assignarà la condició de RESERVA, per si no hi hagués possibilitat de contactar amb el Guanyador del Sorteig, o el mateix renunciés per algun motiu al seu premi. El resultat del sorteig serà comunicat el divendres 3 de juny a través dels perfils socials de la marca. El premi consistirà en una moto de la marca Italiana Piaggio, el model Liberty 125 S5. (No inclou matriculació)
El guanyador, serà contactat per l’Empresa.
La celebració del sorteig, així com la concessió del premi, queden subjectes a la normativa fiscal vigent.
Aquells clients professionals que habitualment optin pel sistema de “Compromís de Compra” generaran el dret a tantes paperetes com fraccions de 100€ amb iva inclòs inclogui cada Compromís de Compra.
Així mateix, Tarròs Pintures i Decoració S,L. es reserva el dret d’efectuar promocions especials que suposin el dret a participar amb un nombre de paperetes superior a les definides en aquest plec de condicions -una papereta per cada 100€ de compra- com a element de campanyes promocionals de caràcter especial enfocades principalment a clients professionals.
No podran participar en aquest sorteig els empleats de l’empresa així com els seus familiars de primer grau.

3.-DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ
La Promoció s’iniciarà el dia 3 de gener del 2022 i finalitzarà el dia 31 de maig de 2022. L’Empresa podrà ampliar el terme de l’acció promocional en cas de no aconseguir-se un número mínim de participació.

4.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ
Els requisits de participació seran els següents:
– Podran participar aquells clients que realitzin una compra per quantitat superior a 100€ amb iva inclòs en alguna de les botigues de Tarròs:
• A LLEIDA:
ZONA ALTA – c/ Bisbe Ruano, 11-13 – Tel. 973 27.16.11 – Correu: bisberuano@tpde.es
BALÀFIA – c/ Alcalde Porqueres, 126 – Tel. 973 22.35.61 – Correu: balafia@tpde.es
• A MOLLERUSSA:
c/ Ferrer i Busquets, 88 – Tel. 973 60.05.07 – Correu: mollerussa@tpde.es
• A BALAGUER:
c/ Barcelona, 39 – Tel. 973 44.30.34 – Correu: balaguer@tpde.es
• A TORREFARRERA:
c/ Variant, 3 – Pol. Ind. Les Comes Tel. 973 24.60.66 / 973 24.22.54 – Correu: torrefarrera@tpde.es

5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS
Si s’evidenciés que qualsevol dels Participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per a participar no fossin vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta Promoció.
L’Empresa es reserva el dret de declarar el sorteig desert.

6.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol una altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el Participant respecte del premi que obtingui d’aquesta Promoció. No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la Promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en aquesta, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de l’Empresa i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre la mateixa, incloent la pàgina web de participació.

7.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
L’Empresa responsable del tractament de les seves dades és TARRÒS, PINTURES I DECORACIÓ, SL amb domicili a Bisbe Ruano, 11-13 a Lleida i identificada amb el número CIF B25382284.
De conformitat amb el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades, cada participant amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals, consent que les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer, titularitat d’aquesta, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com difondre i donar publicitat als seus resultats, i tramitar el lliurament del premi.
L’empresa podrà utilitzar l’adreça de correu electrònic o el número de telèfon, si s’ha facilitat, per a comunicats comercials que consideri poden ser d’interès per al Participant, sempre complint els requisits que per a això estableix la vigent Llei de Protecció de Dades.
L’informem que pot exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Oposició, Limitació del tractament, Portabilitat, oblit i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades mitjançant l’enviament d’un e-mail a comercial@tpde.es o bé mitjançant carta dirigida a la següent adreça: c/Bisbe Ruano, 11-13, 25006 Lleida o trucant al número de telèfon 973 271 611, facilitant en tots dos casos copia d’un document identificatiu.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el Participant tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en l’Estat membre en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels seus drets.
És per això que el Participant declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals acceptant i consentint el tractament.

8.- CANVIS I ACCEPTACIÓ
Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels Participants en la Promoció.
El mer fet de participar en el sorteig implica que el Participant accepta totalment les condicions d’aquestes Bases Legals.

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la legislació espanyola vigent. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els
Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.